top of page
Katarzyna_Harazna.jpg

mgr inz. Katarzyna Harazna

Doktorantka
Telefon: +48 12 6395 156
Pokój: 236
E-mail: ncharazn@cyf-kr.edu.pl

Tematy badawcze:

 • Charakterystyka fizykochemiczna poliestrów
 • Biokatalityczna i chemiczna modyfikacja polihydroksyoktanianu (PHO)
 • Zastosowanie polihydroksyalkanianów do wytwarzania materiałów biomedycznych
 • Bio (nano) kompozyty polimerowe
 • Głębokie rozpuszczalniki eutektyczne (DES) na bazie polihydroksyalkanianów

Metody:

 • Chromatografia (gaz, ciecz) sprzężona ze spektrometrią mas
 • Fermentacja bakteryjna
 • Spektroskopia w podczerwieni (IR)

 • Analiza termiczna: różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) i analiza termograwimetryczna (TGA)

 • Analiza dyfrakcji rentgenowskiej (XRD)

 • Pomiar kątów zwilżania i określanie energii powierzchniowej

 • Hodowle komórek eukariotycznych na rusztowaniach komórkowych

bottom of page