• Badania spektrum substratowego enzymów  i analiza produktów reakcji metodami GC-MS i LC-MS.

 • Badania mechanizmów reakcji enzymów za pomocą pomiarów kinetycznych (w stanie stacjonarnym i przedstacjonarnym)

 • Badania termodynamiki reakcji enzymatycznej z wykorzystaniem izotermicznej kalorymetrii titracyjnej (ITC)

 • Badania inhibicji i deaktywacji enzymów

 • Inżynieria reakcyjna systemów enzymatycznych

 • Kwantowo-chemiczne modelowanie ścieżek reakcji enzymatycznych

 • Modelowanie zależności między strukturą substratów a reaktywnością katalityczną (QSAR) metodami wieloczynnikowej regresji liniowej i sztucznych sieci neuronowych (SSN).

 • Produkcja enzymów w bakteryjnych systemach ekspresji

 • Chromatografia FPLC i elektroforeza do oczyszczania enzymów

 • Testy aktywności enzymatycznej oparte o pomiar spektroskopowy i HPLC. 

 • Zastosowanie techniki stopped-flow do pomiarów połówkowych cykli reakcji enzymatycznych

 • Eksperymenty z izotopowo-znakowanymi substratami nakierowane na wyzcznaczenie kinetycznego efektu izotopowego

 • Analiza mieszanin reakcyjnych metodami LC-MS i GC-MS

 • Izotermiczna kalorymetria titracyjna do pomiarów termodynamiki reakcji 

 • Symulacje dynamiki kompleksów enzym-substrat metodami dynamiki molekularnej

 • Modelowanie kwantowo-chemiczne hipotetycznych ścieżek reakcji w oparciu o klasterowe modele centrów aktywnych enzymów

 • Modelowanie reakcji enzymatycznych metodą QM:MM

 • Przewidywanie aktywności biologicznej w oparciu mo modele neuronowe i metody QSAR w oparciu o deskryptory kwantowo-chemiczne

Prof. Maciej Szaleniec

Kierownik MLBKE

Pracownik IKiFP od października 2002
Telefon: +48 12 6395 101,
Pokój: 203, 223, 226
E-mail:

ncszalen@cyf-kr.edu.pl
maciej.szaleniec@ikifp.edu.pl

Metody:

Tematyka badawcza:

Co robimy

 Naszym celem jest łączenie potencjału Instytutu Katalizy I Fizykochemii Powierzchni oraz Instytutu Fizjologii Roślin w dziedzinie biochemii i biotechnologii

Nasze projekty

Członkowie laboratories ubiegają się o krajowe i międzynarodowe projektu by realizować ambitne cele badawcze

Dołącz do nas

Jesteśmy otwarci na współpracę z naukowcami i przedsiębiorcami w ramach biegnących projektów jak również w zakresie zupełnie nowych kierunków badawczych

Kontakt

Jeśli masz pytania dotyczące naszych badań lub dostępu do aparatury nie wahaj się do nas napisać