top of page

Badania nad alergennością białek 

Najpoważniejszym wyzwaniem przed jakim stoi obecnie ludzkość są gwałtownie postępujące zmiany klimatyczne. Zmiany te nie ograniczają się jedynie do podwyższenia średniej temperatury, ale również obejmują zwiększoną częstotliwość występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, w tym długotrwałej suszy. Tymczasem zasoby wody nadające się do użytku w rolnictwie w przypadku Polski stale się kurczą, i już należą do jednych z najmniejszych w Europie (https://pl.boell.org/pl/2020/11/23/woda-w-rolnictwie). Wszystkie te  czynniki stresowe prowadzą do znaczącego obniżenia produktywności rolnictwa. Należy więc prowadzić intensywne badania naukowe nad przebiegiem stresu suszy, czy wysokiej temperatury działających na rośliny uprawne, co pozwoli na przeciwdziałanie ich negatywnym skutkom. Instytut Fizjologii Roślin PAN w Krakowie (IFR PAN) od lat specjalizuje się w tematyce takich właśnie stresów abiotycznych, zaś monitorowanie sygnalizacji hormonalnej w roślinach jest jednym z podstawowych narzędzi fizjologii stresu roślin. Dzięki wykorzystaniu współdzielonej w ramach MLBKiE aparatury wykonujemy takie analizy na potrzeby IFR PAN, jak również współpracujących z nami instytucji i zespołów badawczych.

W Laboratorium stworzono protokoły analityczne umożliwiające oznaczenie z jednej próbki kilkudziesięciu różnych fitohormonów, innych substancji sygnałowych, oraz ich prekursorów i metabolitów. Laboratorium dysponuje protokołami analitycznymi pozwalającymi na oznaczenie większości znanych fitohormonów. Ekspertyza Laboratorium nie ogranicza się jedynie do oznaczenia wymienionych wcześniej fitohormonów regulujących mechanizmy wzrostu i stresu u roślin, ale także rutynowo analizowane są antyutleniacze (tokoferole), cukry rozpuszczalne (glukoza, fruktoza, sacharoza, rafinoza, kestoza i inne), barwniki roślinne (chlorofile, karotenoidy), kwasy tłuszczowe, lotne substancje zapachowe, a także wielocykliczne węglowodory aromatyczne i wiele innych. Wszystkie te związki oznaczane są na poziomie ich endogennych stężeń.

Wszechstronne możliwości aparatury będącej na wyposażeniu Laboratorium, wraz z doświadczeniem i wiedzą członków Laboratorium pozwalają na opracowywanie na bieżąco nowych protokołów analitycznych, które wykorzystywane są przez IFR PAN, oraz współpracujące jednostki naukowe.

Badania fizjologii stresu prowadzone są na roślinach rolniczych, takich jak rośliny strączkowe (soja, łubiny, groch), zbożowe (pszenica, pszenżyto, żyto) i inne (kapusta).

bottom of page